بازدید کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی از مجتمع پالایشگاهی ایمن راه

بازدید کمیسون عمرانی مجلس شورای اسلامی

بازدید کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از مجتمع پالایشگاهی ایمن راه