بازدید جناب آقای دکتر محمد حسین فرهنگی از مجتمع پالایشگاهی پالایش ایمن راه

بازدید جناب آقای دکتر محمد حسین فرهنگی از مجتمع پالایشگاهی پالایش ایمن راه

بازدید جناب آقای دکتر محمد حسین فرهنگی از مجتمع پالایشگاهی پالایش ایمن راه