عکس آزمایشگاه پالایش ایمن راه

واحد کنترل کیفیت

 

 

واحــد کنترل کیفیت پالایش ایمن راه مجهــز بــه دســتگاههاى آزمــون قیرهــاى نفــوذى، محلول، عملکردى (PG) ،MC و امولسیون می باشد که با استفاده از تجهیزات روز دنیا و متخصصان مجرب، به صورت مستمر کیفیت محصولات تولیدی مجموعه را رصد می کند.