کارخانه تولید قیر

پالایش ایمن راه

پالایشگاه تولید قیر

پالایشــگاه قیــر پالایش ایمن راه مجهــز بــه آخریــن تجهیــزات پیشــرفته جهــت تولیــد انـواع (قیرهـاى خالـص و عملکـردى (PG بـا کادرى مجـرب مى باشـد که با بهـره گیرى از فناوری های روز دنیا و بکارگیــرى نیروهــاى متخصــص و جوان داخلی به فعالیت می پردازد.

پالایشگاه تولید قیر

شـرکت پالایش ایمن راه در حـال حاضـر توانایـى تولیـد و صـادرات قیرهـاى بـا درجـه نفـوذ و عملکـردى (PG )را دارد و با توجه بــه بــازار هــدف مــى توانــد قیرهــاى ۱۰۰-۸۵ ، ۷۰-۶۰، وMC و انواع امولسیون را نیز تولید و روانـه بازارهاى داخلــى و بیــن المللــى نمایــد و گامــى مهــم در جهــت خودکفایــى کشور در این حوزه بردارد.

ظرفیت تولید قیر

در حـال حاضـر شـرکت پالایش ایمن راه روزانـه ۱۰۰ الى ۷۰۰ تن بصورت پیوسته انواع قیر تولید مى کند و افزایــش ظرفیــت تولیــد از برنامه های اصلی این مجموعه در آینده نزدیک می باشد. چشم انداز شرکت پالایش ایمن راه، تولیـد انبـوه قیرهـاى پلیمـرى و رنگـى و بی رنگ مطابـق اسـتانداردهاى جهانـى و مبدل شدن بـه قطـب اول تولیـد در منطقه مى باشد.