کارخانه تولید ایزوگام

پالایش ایمن راه

کارخانه ایزوگام پالایش ایمن راه

تا چهار دهه قبل عایـق بنـدی رطوبتی ساختمان ها به صورت سنتی با استفاده از قیر و آسفالت انجام می شد. مصالح این روش علاوه بر مشکلات و سختی های اجـرای آن، بـا توجـه بـه تغییرات دمایی طی فصول مختلف مقاومت خود را ازدست می دادند و همین دلایـل موجبـات جایگزینی آن بـا عایـق هـای حرارتی بروزتـر بـا نـام مصطلح «ایزوگام» که نوعی پوشش مقاوم از قیر و الیاف های مختلف مصنوعی می باشد و به وسیله حرارت به سطح مورد نظر چسبانده می شود را فراهـم نمـود.
ایزوگام پوشـش بسیار مقاومـی بـرای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت است که معمولا عمـر آن حـدود ۱۰ سال می باشد. همچنین امروزه در بیشتر ساختمانها در مرحلـه پـی، فونداسیون، عایق بندی دیوارها، سـرویس ها و پشـت بـام، عایق بندی با استفاده از عایق رطوبتی(ایزوگام) صورت می گیرد.

انواع عایق های رطوبتی پیش ساخته بر اساس نوع قیر تشکیل دهنده آن

۱. عایق های ساخته شـده بـا قـیـر پلیمری: عنصـر اصـلـی ایـن عایـق هـا قیـر خالص ٧٠-۶٠ اصلاح شده با پلیمر می باشد.
a. عایـق پلیمری الاستیکی: در این عایـق هـا جهـت اصـلاح خـواص قیـر از پلیمر SBS (استایرن -بوتادین – استایرن) که بهترین اصلاح کننده قیر در جهان شناخته شده، استفاده می شود.
b. عایق پلیمری پلاستیکی: در این عایـق هـا جهت اصلاح خـواص قیر از پلیمر APP (اتکتیک پلی پروپیلن) استفاده می شود که در مقایسه با پلیمر هـای الاستیکی به مراتب ازکیفیت کمتری برخوردار است.
۲.عایـق هـای ساخته شده با قیر دمیده: عنصر اصلی تشکیل دهنـده ایـن عایق ها قیراکسیده می باشد و نسبت به عایق های پلیمری کیفیت، دوام و طول عمر کمتری داشته و در رده پایین تری قرار می گیرند.