کارخانه تولید آسفالت

پالایش ایمن راه

کارخانه تولید آسفالت

در پالایش ایمن راه معادن کوهى آهکى دولومیتى با روش آتشبارى با علم بر مزیت مصالح کوهى به مصالح رودخانه اى استخراج مى شود. در این مجموعه که مجهز به دستگاه سنگ شکن با واحدهاى سرند گریزلى، فک، کوبیت و ماسه ساز(Rock & Rock) است،-واحـد آزمایشـگاه کنترل کیفیـت بـراى کنتـرل روزانـه ارزش ماسـه ای (SE)، درصدشکسـتگى و حـدود مشـخصات دانـه بنـدى براسـاس استانداردهاى ASTM و AASHTO- فعالیت می کند. در پالایش ایمن راه به عنوان دارنده اولین گواهینامه فنى در استان انجـام آزمایشـات کامـل آسـفالت هـاى بینـدر و توپـکا (اسـتحکام، درصد قیـر، درصـد فضـاى خالـى، نرمـى، دانسـیته، جـذب آب، درصد وزنى فیلر به قیر و تراکم نسبى( به صورت مستمر انجام می شود تا محصول نهایی بالاترین کیفیت را داشته باشد.