مدیر عامل پالایش ایمن راه دکتر رضا رزمی

 

 

 خـدا را شـاکریم کـه بـا پشـتکار و تـلاش شـبانه روزى، شـرکتى بـا همـت بلنـد پـدرسـخت کوشـمان حـاج علـى رزمـى بنیـان نهــاده ایــم کــه امــروزه بــه برنــدى مطمئــن بــراى مجریــان طــرح هــاى عمرانــى بخــش هــاى دولتــى و خصوصــى در شــمالغرب کشــور تبدیــل شــده است. شــرکت پالایش ایمن راه بــا راه انــدازى پالایشـگاه مجهـز بـه واحد تولید قیـر، چرخه تولید را در این مجموعه پالایشی کامل نمود و در جهت تولید آســفالت، انواع قیر، عایق های رطوبتی، بتــن آمــاده، ماســه شســته و دانــه بنـدى با کیفیت بالا گام برداشت. در سـال جاری نیز تمـام تـوان مدیریـت، مهندسـان، کارکنـان و کارگـران مجموعه پالایش ایمن راه در خدمت تولیــد محصــولات مطابــق اســتاندارد روز و ســهیم شــدن در عمــران و آبادانــى ایران خواهد بود.