منابع انسانی

در شرکت مهندسی پالایش ایمن راه ما براین باور هستیم که پرسنل مستقیماً در رشد و موفقیت شرکت دخیل می باشند افرادی که به پالایش ایمن راه می پیوندند تمایل به کار در این شرکت را با توجه به داشتن محیطی مطلوب که موفقیت و خلاقیت را می پروراند، دارند. پالایش ایمن راه در جهت رسیدن به اهداف خود همواره جذب افراد باانگیزه که تمایل به کار گروهی و پذیرش تعهد و مسئولیت و ریسک و انظباط لازمه را دارا می باشند، مدنظر قرار می دهد. قریب بر ۸۰  پرسنل دفتری در قسمت های مختلف و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کارخانه و سایت پروژه های در دست اجرا مشغول به کار می باشند.