درباره ما

تصاویر هوایی پالایش ایمن راه

پایه گذاری مجتمـع پالایش ایمـن راه در دهه ۵۰ شمسی صورت گرفت و از سال ۱۳۸۳ با تلاش مضاعف فرزندان وی و ثبت رسمی این مجموعه در استان آذربایجان شرقی وارد مرحله ای جدید شد.

مدیــران پالایش ایمن راه در وهلــه اول موفــق بــه ایجــاد یــک واحــد کارخانـه آسـفالت ۱۲۰تنـى تمـام اتوماتیـک در مسـاحتى بـه وسـعت ۱۰هکتـار و راه انــدازى واحــد دانــه بنــدى شــدند و بــا گذشــت زمــان و درک صحیح از نقـش مصالـح در تولیـد آسـفالت بـادوام، مصالـح روسـازى و ابنیـه و بـا نیــم نگاهــى بــه اســتانداردهاى موجــود در دنیــا مصالــح کوهــى را جایگزیــن مصالح رودخانه اى کردند.

در ادامه مسیر توسعه پس از مدتی بـا توجـه بـه نقـش مهـم قیـر در تولیـد آسـفالت بـادوام اقـدام بـه راه انـدازى پالایشـگاه قیـر بـه مسـاحت ۱۵ هزار متر مربع بـا آخریـن متـد شـناخته شـده جهانـى بـراى تولیـد و کمـک بـه عمـران و آبادانـى بیشتر ایران اسلامى نمودند.