تماس با ما.

پالایش ایمن راه

عمومی
به صورت حضوری

تهران، دانشگاه شریف

nb@mail.mail

رسانه
دفتر

جسیکا بابیک
+۱ ۷۱۸ ۵۵۵ ۵۵ ۵۵

nb@mail.mail

کسب و کار جدید
مدیریت پروژه

بیل موری
+۱ ۷۱۸ ۵۵۵ ۵۵ ۵۵

nb@mail.mail

استخدامی
منابع انسانی

پیت پارکر
+۱ ۷۱۸ ۵۵۵ ۵۵ ۵۵

nb@mail.mail